Evanjelizácia prostredníctvom cirkevného zboru

(stiahnuť pozvánku vo formáte pdf)

5.-7. apríl 2018, Hotel SATEL*** Poprad

 

Európa pácha sebevraždu tým, že zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta. Preto potrebuje predovšetkým evanjelizáciu. Hoci uznávame, že evanjelizácia je súčasťou podstaty kresťanstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Lenže ten, kto prekypuje nadšením z Ježiša Krista, nemôže o ňom mlčať. Kresťanská cirkev v ostatných desaťročiach odovzdala konanie evanjelizácie veľkým evanjelizačným kampaniam a agentúram, alebo izolovaným jednotlivcom. Avšak vždy, keď bolo kresťanstvo vo svojej najživšej a najzdravšej podobe, tak miestny cirkevný zbor sa vyznačoval evanjelizáciou. Je to tak preto, že zdravá evanjelizácia sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje totiž väčšia evanjelizačná sila, ako otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Božiu lásku k nám a svedčí o svojej láske k nemu. Preto všetko, čo v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robiť s jedným okom zameraným na evanjelizáciu.

Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím evanjeliom nadchnúť!

Ak o tom pochybujete, tak príďte a dajte sa k evanjelizácii povzbudiť!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť!

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských denominácií na

10. konferenciu Máme čo zvestovať:

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU

Európa pácha sebavra

ž

du tým,

ž

e zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta.

Preto potrebuje predov

š

etkým evanjelizáciu. Hoci uznávame,

ž

e evanjelizácia je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

ných pracovníkov, mu

ž

ov aj

ž

eny zo v

š

etkých kres

ť

anských denominá

ci

í na

10. konferenciu

Máme

č

o zvestova

ť

:

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU

Európa pácha sebavra

ž

du tým,

ž

e zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta.

Preto potrebuje predov

š

etkým evanjelizáciu. Hoci uznávame,

ž

e evanjelizácia je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

ných pracovníkov, mu

ž

ov aj

ž

eny zo v

š

etkých kres

ť

anských denominá

ci

í na

10. konferenciu

Máme

č

o zvestova

ť

:

EVANJELIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CIRKEVNÉHO ZBORU